Beoordeling door klanten: /10 - beoordelingen
Loading...
Close

Product toegevoegd aan je winkelmandje.

Vandaag besteld, morgen in huis! *


Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dragen & Zo / Slings & Things

(handelsnamen van Dragen & Zo BV)

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dragen & Zo website, gedrukte catalogi en andere publicaties en de al dan niet daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde goederen door Dragen & Zo. Door het bestellen bij Dragen & Zo accepteert u deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. U wordt verzocht deze grondig te lezen. Andere voorwaarden die afwijken van deze voorwaarden zijn deze voor Dragen & Zo alleen bindend indien en voor zover deze door Dragen & Zo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 U dient achttien jaar of ouder te zijn om de Dragen & Zo website te gebruiken en / of om bestellingen te plaatsen. Als u jonger bent dan achttien jaar, mag u alleen gebruik maken van de Dragen & Zo website en / of bestellingen plaatsen met instemming en onder toezicht van een ouder of voogd. Als u niet in aanmerking komt, verzoeken wij u geen bestellingen te plaatsen.

Artikel 2 Identiteit van de verkoper

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de goederen) door Dragen & Zo BV, handelend onder de naam Dragen & Zo en/of Slings & Things. Dragen & Zo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 67014615 met als maatschappelijke zetel De Savornin Lohmanstraat 9, 6004 AM Weert, Nederland.

Artikel 3 Producten, koop en levering

3.1 De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering en bezorgkosten zijn beschreven op de website, de catalogus, bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzekering en verzendkosten, zijn indicatief. Dragen & Zo kan naar eigen goeddunken de aard van de aangeboden goederen zonder kennisgeving aan u wijzigen, zolang deze verschillen niet materieel van aard zijn.

3.2 Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Dragen & Zo vindt plaats bij de verzending van de bestelde goederen aan u, tenzij Dragen & Zo aangeeft dat uw bestelling niet wordt geaccepteerd of indien u deze hebt geannuleerd. Dragen & Zo behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken of indien blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist waren, het recht de prijzen aan te passen.

3.3 U heeft het recht om een bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde goederen heeft ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit recht gebruik, dan kunt u Dragen & Zo op de hoogte stellen via e-mail. U dient de retourgoederen (in complete, onbeschadigde en ongebruikte staat) in de originele verpakking van Dragen & Zo te sturen aan het in artikel 2 genoemde adres inclusief het modelformulier voor herroeping. Dragen & Zo zal vervolgens uw betaling terugstorten inclusief verzendkosten. De kosten van de retourzending en verpakking worden door de klant gedragen. Artikelen welke speciaal voor u besteld zijn of voor u op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.4 Dragen & Zo streeft ernaar alle bestelde producten zo snel als mogelijk uit te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en een order kan op elk moment kan worden ingetrokken, ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst . Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden voldaan, zal Dragen & Zo u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels ) niet beschikbaar is kan Dragen & Zo een vervangend product van gelijke of betere kwaliteit uitleveren, of uw bestelling gedeeltelijk uitleveren. Als u het vervangende product niets wenst te houden, kunt u een email sturen aan Dragen & Zo binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Dragen & Zo zal dan zorgen voor een creditering of terugbetaling. Als Dragen & Zo retournering wenst, zal zij u een retourlabel opsturen waarmee u het product op kosten van Dragen & Zo terug kunt sturen. De specificatie van producten, geschenken en prijzen zijn continu onderhevig aan verandering, wijziging en/of verbetering. In het geval dat de specificatie van een product wordt gewijzigd zal Dragen & Zo trachten een gelijkwaardig of beter alternatief te leveren.

3.5 Dragen & Zo is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.

3.6 Indien het door u bestelde product beschadigd of defect worden geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product een e-mail sturen of met ons bellen.

3.7 Wanneer u een bestelling plaatst bij Dragen & Zo, wordt dit beschouwd als een aanbod van uw kant. Dragen & Zo wordt geacht dit aanbod te hebben aanvaard op het moment dat Dragen & Zo de bestelde goederen verstuurd, dan wel indien een bevestiging per post of e-mail wordt verzonden. De bestelling wordt definitief op het moment dat Dragen & Zo een bevestigingse-mail of -brief of zending stuurt.

3.8 Dragen & Zo zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de bestelling van een klant wordt verzonden op het door die klant gewenste tijdstip. Waar Dragen & Zo niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door de klant gewenste tijdstip, wordt die bestelling zo snel als mogelijk verstuurd.

3.9 Dragen & Zo zal de producten leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat het opgegeven adres correct is. Na het plaatsen van uw bestelling is het niet meer mogelijk om het adres te wijzigen.

3.10 Levering is alleen mogelijk in het land waarin besteld is. Levering aan een postbus of naar afgelegen gebieden van bepaalde landen, is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en kunnen door Dragen & Zo op enig moment worden aangepast . Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

4.2 Het plaatsen van een bestelling wordt beschouwd als een aanbod aan Dragen & Zo om een product of producten te kopen tegen de prijs als waarmee is geadverteerd door Dragen & Zo. Dragen & Zo heeft het recht op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of kan een bestelling weigeren als eerdere leveringen niet volledig zijn betaald.

4.3 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en verpakking en inclusief BTW. Dragen & Zo garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de in haar online shop , specifieke aanbiedingen of catalogus vermelde prijzen op orders ontvangen tijdens de geldigheidsduur van de website , specifieke aanbieding of catalogus. De prijzen in de catalogi, speciale aanbiedingen of online shop kunnen (onderling) verschillen. In het geval dat de BTW tarieven worden verhogen gedurende de looptijd van een catalogus of prijslijst, behoudt Dragen & Zo zich het recht op om dergelijke bijkomende bedragen aan u in rekening te brengen.

4.4 Indienproducten verkeerd geprijsd zijn zal Dragen & Zo niet verplicht zijn om die producten aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dat geval kan Dragen & Zo u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om de bestelling te bevestigen of te weigeren voor het betreffende product .

4.5 Dragen & Zo accepteert betaling op de volgende wijzen:

• iDEAL 
• Overschrijving
• Bancontact (Belgium) 
• Belfius Direct Net (Belgium) 
• Giropay (Germany) 
• KBC / CBC 
• EPS (Austria) 
• PayPal 
• Credit card 
• Sofort-Banking 
• Klarna Afterpay 
• Przelewy24 (Poland)
• Apple Pay

4.6 Als u niet volledig betaalt na in gebreke te zijn gesteld, kan Dragen & Zo het bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten verhogen met een bedrag van 15% van de uitstaande hoofdsom tot €2500, -, 10% van een uitstaande hoofdsom van €2.500,01 tot €5.000, -, en met een minimum bedrag van €40,-.

Artikel 5 Garantie

5.1 Dragen & Zo biedt een jaar garantie op door haar geleverde producten. Dragen & Zo garandeert verder de kwaliteit en / of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Dragen & Zo en Dragen & Zo verzoekt u om het item (s) terug te sturen, zullen de retourkosten worden gedragen door Dragen & Zo. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde of onterechte garantie claims komen voor uw rekening .

5.2 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:

  • in geval van schade als gevolg van opzettelijke verwijtbare of nalatige behandeling;
  • bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
  • normale slijtage;
  • indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies, bijsluiters en handleidingen.

Deze garantie laat onverlet de rechten van de consument op grond van de wet. Indien u een consument bent, heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect of niet conform beschrijving zijn. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door het garantie- of retourbeleid in deze voorwaarden.

Artikel 6 Eigendom en risico

6.1 Gevaar voor schade aan of verlies van de producten gaat op u over op het moment van aflevering , of, indien u niet beschikbaar was voor ontvangst op het afgesproken tijdstip, toen Dragen & Zo probeerde te leveren. Dragen & Zo is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw lever instructies.

6.2 Zo lang u geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen volledig eigendom van Dragen & Zo.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Dragen & Zo voor schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden of eventuele gebreken aan de geleverde producten is beperkt tot een maximum van:

a. Directe schade ter hoogte van maximaal de door u aan Dragen & Zo betaalde bedragen voor het betreffende product, en

b. De kosten voor het terugzenden van de gebrekkige producten naar Dragen & Zo.

Dragen & Zo is niet verantwoordelijke voor de vervanging van (vermeend) gebrekkige goederen of terugbetaling van reeds door u betaalde bedragen, behalve indien dat in overeenstemming is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

7.2 Aansprakelijkheid van Dragen & Zo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.3 De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dragen & Zo.

7.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dragen & Zo meldt.

7.5. U vrijwaart Dragen & Zo voor alle aanspraken van derden, het gebruik van de producten voor een ander doel als waarvoor deze zijn bedoeld of voor de gevolgen van gebruik in afwijking van de instructies of gebruiksaanwijzingen.

Artikel 8 Website en catalogus disclaimer

8.1 Wijzigingen in producten kunnen ieder moment worden aangebracht. Dragen & Zo zal zich inspannen om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto’s op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.

8.2 De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die de toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringgebied. Dragen & Zo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele andere gelinkte websites.

8.3 Als advies of informatie beschikbaar op de website kan worden beschouwd als verduidelijking of aanvulling, raden wij u aan om verdere uitleg te vragen aan onze medewerkers. Dragen & Zo is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

Artikel 9 Privacy beleid

9.1 Dragen & Zo respecteert uw privacy. Dragen & Zo behandelt alle persoonsinformatie welke door u is of wordt verstrekt confidentieel, in overeenstemming met haar privacy beleid, als vermeld op www.dragenenzo.nl en in overeenstemming met nationale en Europese wet- en regelgeving.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van Dragen & Zo zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen op verantwoorde wijze alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van “best practices”.

10.2 Alle geschreven tekst, foto’s, ontwerpen en inhoud van de website, de catalogi en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties en bewerkingen zijn auteursrechtelijk eigendom van Dragen & Zo of van natuurlijke of rechtspersonen die een gebruiksrecht aan Dragen & Zo terzake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Dragen & Zo behoudt zich terzake alle rechten voor.

10.3 Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dragen & Zo of die van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.

10.4 Alle namen, logo’s, slogans, of andere zinnen kunnen een handelsmerk van Dragen & Zo of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk gebruik van een woord of beeldmerk zonder schriftelijke toestemming is verboden. U zult de beschermde teksten en beelden niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als u op de hoogte van dergelijke zaken bent, dient u Dragen & Zo onmiddellijk te informeren.

10.5 U erkent dat u door het plaatsen van informatie of materiaal op de Dragen & Zo website, u Dragen & Zo en onze licentiegevers een onherroepelijke, onbeperkte, royalty vrije, wereldwijde licentie verleent om de informatie of materialen te gebruiken, zowel binnen het Dragen & Zo domein als anderszins. De licentie omvat ondermeer het recht te kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van dergelijke materialen.

Artikel 11 Algemeen

11.1 Tenzij in de aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld, worden deze algemene voorwaarden en uw gebruik van deze site beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en worden eventuele geschillen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Roermond voorgelegd.

11.2 Indien u of Dragen & Zo nalaat een bepaald recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of Dragen & Zo niet belemmeren om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.

11.3 Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.

11.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dragen & Zo door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dragen & Zo kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.5 Indien u een zakelijke gebruiker bent , vrijwaart u Dragen & Zo , en /of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers , onmiddellijk op verzoek , voor alle aanspraken , aansprakelijkheid, schade , kosten en uitgaven , inclusief juridische kosten , voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Dragen & Zo website of andere uitingen.

11.6 U kunt eventuele klachten met betrekking tot uw bestelling per e-mail sturen aan: [email protected] of bel +31 (0)85-3012965.

 

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand: pdf-download

'
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen, stem je in met deze cookies.
'